Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/24

Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-14:00
lub mailowo w formie skanów lub zdjęć przesyłając je na adres szkoły: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

 

Przypominamy, że wszystkie przesyłane dokumenty mają być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

TERMINARZ

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni (TUTAJ)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

zgloszenie-dziecka-z-obwodu-szkoly-do-klasy-pierwszej-8-NOWA (13)

–  wniosek-o-przyjecie-dziecka-spoza-obwodu-do-pierwszej

–  potwierdzenie-woli

Oświadczenia do wypełnienia dla  dzieci spoza rejonu. Jeżeli dane oświadczenie nie dotyczy Państwa dziecka, proszę go nie wypełniać.

1.  oświadczenie -przedszkole-w-obwodzie
2. oświadczenie-przedszkole-w-SP-8
3. oświadczenie_o_wielodzietności
4. rodzeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, 25.02.2022 r.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/23

Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-14:00
lub mailowo w formie skanów lub zdjęć przesyłając je na adres szkoły: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

 

Przypominamy, że wszystkie przesyłane dokumenty mają być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

 
L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
        rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
       uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 marca
do 27 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 6 czerwca                          do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych.

od 29 kwietnia
do 16 maja 2022 r.29 kwietnia 2022 r.
od 27 czerwca
do 30 czerwca 2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

13 maja 2022 r.
o godz. 12.006 maja 2022 r.
o godz. 12.00
6 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.
20 maja 2022 r.
o godz. 12.0013 maja 2022 r.
o godz. 12.00
13 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 maja
do 27 maja 2022 r.
 od 13 lipca
do 20 lipca 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.
3 czerwca 2022 r.                   o godz. 12.00

20 maja 2022 r.
o godz. 12.00

22 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x 31 sierpnia 2022 r.
o godz. 12.00


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni (TUTAJ)

DOKUMENTY DO POBRANIA

– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (TUTAJ)

– zgłoszenie dziecka spoza obwodu (TUTAJ)

– potwierdzenie woli (TUTAJ)

Oświadczenia do wypełnienia dla  dzieci spoza rejonu. Jeżeli dane oświadczenie nie dotyczy Państwa dziecka nie wypełniamy jego.

1. Oświadczenie – położenie przedszkola (TUTAJ)
2. Oświadczenie – oddział przedszkolny (TUTAJ)
3. Oświadczenie – wielodzietność (TUTAJ)
4. Oświadczenie – rodzeństwo (TUTAJ)


 

 

 

Gdynia, 01.02.2021 r.

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy I w szkołach podstawowych

 

Przypominamy, że wszystkie przesyłane dokumenty mają być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

 

Wnioski rekrutacyjne należy składać mailowo w formie skanów lub zdjęć przesyłając je na adres szkoły: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
W przypadku braku możliwości wysłania wniosku w godzinach 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku przed wejściem do szkoły będzie wystawiona skrzynka, do której będą mogli Państwo wrzucać wnioski w zaklejonych  kopertach.

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE – „ZERÓWKA”

 

Ruszają zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 – czytaj więcej..

Elektroniczna rekrutacja – „Zerówka” (wkrótce)

Potwierdzenie woli – oddział przedszkolny

 

Niepodpisanie POTWIERDZENIA WOLI  w terminie 07.04 od godziny 12:00 do 12.04. do godziny 16:00 i niedostarczenie go drogą elektroniczna na adres: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Rekrutacja klauzula informacyjna 2021

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Miasta Gdyni

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej kolejności kryteria ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

5 marca 2021 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

8 marca od godz. 10.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

14 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające:
21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca 2021 r., wraz z uruchomieniem rekrutacji. Tutaj znajduje się wykaz:

Kryteria ustawowe_dokumenty potwierdzające styczeń 2021

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;
 • dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;
 • dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
 • dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
 • przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

1)
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności
gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie:

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/zbliza-sie-rekrutacja-do-gdynskich-przedszkoli,554609

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni (TUTAJ)

DOKUMENTY DO POBRANIA

– zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (TUTAJ)

– zgłoszenie dziecka spoza obwodu (TUTAJ)

– potwierdzenie wolI (TUTAJ)

Oświadczenia do wypełnienia dla  dzieci spoza rejonu. Jeżeli dane oświadczenie nie dotyczy Państwa dziecka nie wypełniamy jego.

1. Oświadczenie – położenie przedszkola (TUTAJ)
2. Oświadczenie – oddział przedszkolny (TUTAJ)
3. Oświadczenie – wielodzietność (TUTAJ)
4. Oświadczenie – rodzeństwo (TUTAJ)

 


 

 

 

 

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy I w szkołach podstawowych

 

https://www.gdynia.pl/

ODDZIAŁ ZEROWY 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  TUTAJ

harmonogram 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni TUTAJ  

 

KRYTERIA – „ZERÓWKA”
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TUTAJ

 

Elektroniczna rekrutacja – „Zerówka” – WKRÓTCE

KLASA I 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 1900/2020/VII/O Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka Z DNIA 28.01.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni TUTAJ

 

harmonogram – Szkoła podstawowa

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni TUTAJ

 

kryteria – Szkoła podstawowa

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także do klas wyższych TUTAJ

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni tutaj 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej

wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do pierwszej

 

 

 

 


Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy I w szkołach podstawowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  tutaj

Elektroniczna rekrutacja – „Zerówka”

W tym roku rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rusza 12 marca. Podobnie, jak w ubiegłych latach rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Link poniżej:

Elektroniczna rekrutacja – tutaj 

harmonogram – „ZErówka”

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  tutaj    

KRYTERIA – „ZERÓWKA”
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  tutaj
harmonogram – Szkoła podstawowa

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  tutaj

kryteria – Szkoła podstawowa

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także do klas wyższych tutaj

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni [zobacz tutaj]

DOKUMENTY DO POBRANIA

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas I publicznych szkół ponadpodstawowych  

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020   tutaj 

harmonogram

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego tutaj