„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)”

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni tel: 58 624 84 62, mail: dyrektor@sp8.edu.gdynia.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): edu@gdynia.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringuprzechowywane będą w okresie 14 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.