OŚWIADCZENIE RODZICÓW SKŁADANE NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

(prosimy donieść do szkoły najpóźniej 1 września)

Procedura obowiązująca w szkole w okresie zagrożenia epidemiologicznego

 

Materiały przygotowane przez MEN i GIS

Załączniki:

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_

08-NEN-QA szkoła

Przedmiotowe Zasady Oceniania 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni
edukacja wczesnoszkolna kl. II kl. III chemia
etyka w kl. 1-3 biologia
język angielski w kl. 1-3 przyroda
religia w kl. 1-3 geografia
język polski fizyka
język angielski  matematyka
niemiecki informatyka
język hiszpański technika i zajęcia techniczne
plastyka wychowanie fizyczne
 historia muzyka
wiedza o społeczeństwie religia

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni

Program profilaktyczno-wychowawczy

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 :

ZNALEZIENIE-W-SZKOLE-SUBSTANCJI-PSYCHOAKTYWNYCH.pdf

ZASADY-PRZEBYWANIA-W-BUDYNKU-SZKOŁY-OSÓB-NIEBĘDĄCYCH-UCZNIAMI.pdf

Wystąpienie-przypadków-pedofilii-w-szkole.pdf

PRZYPADEK-UCZNIA-BĘDĄCEGO-OFIARĄ-CZYNU-KARALNEGO.pdf

PRZYPADEK-ROZPOWSZECHNIANIA-PORNOGRAFII-W-SZKOLE-PRZEZ-UCZNIA.pdf

PRZYPADEK-PROSTYTUCJI-W-SZKOLE-LUB-WŚRÓD-UCZNIÓW.pdf

PRZYPADEK-NIEPOKOJĄCYCH-ZACHOWAŃ-SEKSUALNYCH-UCZNIÓW-W-SZKOLE.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-wtargnięcia-napastnika-do-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zjawiska-cyberprzemocy.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zagrożenia-dla-zdrowia-dzieci-w-związku-z-nadmiernym-korzystaniem-z-internetu.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zagrożenia-bezpieczeństwa-technicznego-sieci-komputerów-i-zasobów-online.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-seksting-u-prowokacyjne-zachowania-i-aktywność-seksualna-jako-źródło-dochodu-osób-nieletnich.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-nawiązywania-niebezpiecznych-kontaktów-w-internecie-uwodzenie-zagrożenie-pedofilią.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-naruszenia-prywatności-dotyczącego-nieodpowiedniego-bądź-niezgodnego-z-prawem-wykorzystania-danych-osobowych-lub-wizerunku-dziecka-i-pracownika-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-bezkrytycznej-wiary-w-treści-zamieszczone-w-internecie-nieumiejętności-odróżnienia-treści-prawdziwych-od-nieprawdziwych-szkodliwość-reklam.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-skażenia-chemicznego-lub-biologicznego-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-podłożenia-podejrzanego-pakunku.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-podłożenia-ładunku-wybuchowego.pdf

POPEŁNIENIE-PRZEZ-UCZNIA-CZYNU-KARALNEGO.pdf

Kradzież-lub-wymuszenie-pieniędzy-lub-przedmiotów-wartościowych.pdf