galeria wspomnień 

Aktualności świetlicowe:

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy do świetlicy szkolnej.

Aby zapisać ucznia do świetlicy, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową u wychowawcy świetlicy. Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem można otrzymać od wychowawcy świetlicy.

 

 

Lato 2019

Wiosna 2019

Za nami Dzień Życzliwości, Dzień Otwarty i odwiedziny kociego gościa. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć w galerii wiosennej.

 

 

Treningi tenisa stołowego

W poniedziałek 4 marca odbyły się zajęcia pokazowe z tenisa stołowego, które poprowadzili profesjonalni trenerzy. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, które będą odbywać się w naszej szkole w poniedziałki i środy.

 

Zima w szkolnym ogrodzie

Zimowe wyjścia do szkolnego ogrodu zawsze dają wiele radości nam i dokarmianym ptakom.

 

 

 

      Święta

Święta tuż, tuż… Jesteśmy gotowi na jutrzejsze Mikołajki i zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Już dziś chcemy złożyć Wam życzenia świąteczne. FOTORELACJA

Aby Święta były cudownymi dniami w roku,
by choinka w Waszych oczach zalśniła blaskiem.
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój i miłość
a radość pojawiała się z każdym nowym dniem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła niepokój.
By Sylwester zapewnił wspaniałą zabawę
a kolędowych śpiewów nie było dość!
              życzą
                      nauczyciele świetlicy

   Andrzejki

Jak co roku 29 i 30 listopada w świetlicy obchodziliśmy Andrzejki. Przypomnieliśmy sobie dawne tradycje związane z Katarzynkami i Andrzejkami oraz kaszubskie wróżby. Wiele radości dostarczyły nam zabawy w przepowiadanie przyszłości. FOTORELACJA

Dzień dyni

W czwartek 22.11.2018 w świetlicy odbył się „Dzień Dyni”. Na uczestników czekała moc atrakcji i wspaniała zabawa. Z tej okazji w czwartek ubraliśmy się na pomarańczowo. Odbył się konkurs na najlepsze dyniowe przebranie, zwyciężczynią została Matylda Stefanowska z klasy 1 b. Tańce, pląsy, konkursy i animacje dla dzieci trwały całe popołudnie. Dużym zainteresowanie cieszyły się warsztaty dekorowania dyń i własnoręczne wykonanie dyniowej opaski. W całej szkole pachniało dyniowymi ciasteczkami, do wypieku których nie brakowało chętnych. Wszyscy świetnie się bawili, zapraszamy do obejrzenia galerii. FOTORELACJA

Dzień ziemniaka

Wszyscy wspaniale się bawili podczas tegorocznego „Dnia Ziemniaka”,  który odbył się 10 października w szkolnym ogrodzie. Rano gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola nr 5 w Gdyni, dzieci spędziły czas na ziemniaczanych konkurencjach, poczęstunku i zabawie w ogrodzie. Poobiednia zabawa rozpoczęła się od ziemniaczanego marszu, poznaliśmy legendę o pieczonym ziemniaku oraz poznaliśmy lepiej to warzywo, następnie odbyło się wiele zawodów sportowych oraz zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik malowania twarzy oraz stoisko prac plastycznych.  Zapach pieczonych ziemniaków zapraszał do degustacji ziemniaczanych pyszności oraz wojskowej grochówki.  FOTORELACJA

 

W celu zapisania dziecka do świetlicy należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową u wychowawcy świetlicy. Karty można odebrać bezpośrednio w świetlicy lub pobrać poniższy plik.

KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO ŚWIETLICY 2018/2019

 

świetlica 2019/2020

KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Katarzyna Bach

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Wioleta Rembalska
mgr Anna Michalak

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem idei szkoły: wychowanie ucznia ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.

CELE SZCZEGÓŁOWE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.Zapewnienie dzieciom zaplanowanej opieki stałej lub doraźnej przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie oczekiwania na zajęcia dodatkowe
2.Respektowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka przejawiających się w różnych aspektach jego działalności ( zabawa, wypoczynek, zainteresowania )
3.Zaspokojenie potrzeb uczniów: bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, samorealizacji, uznania, sukcesu, aktywności własnej, potrzeby ruchu.
4.Zapewnienie warunków do odpoczynku, relaksu, dbałości o higieniczny i zdrowy styl życia
5.Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dialogu oraz dochodzenia do kompromisu, kształtowanie zachowań asertywnych i odrzucania postaw niewłaściwych społecznie
6.Podejmowanie działań kompensacyjnych czyli wyrównywanie braków w rozwoju społecznym, emocjonalnym i fizycznym
7.Wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu lokalnego oraz szacunku do dziedzictwa kulturowego
8.Uczenie właściwych zwyczajów, obyczajów i zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym
9.Podejmowanie działań proekologicznych i rozumienie konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją środowiska
10.Budowanie systemu uniwersalnych wartości: dobro, prawda, miłość, przyjaźń, piękno
11.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku dla pracy innych i swojej

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki w porozumieniu z rodzicami
2.Wytwarzanie dobrego klimatu nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem
3.Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności
4.Organizowanie korzystania z wyżywienia- obiady szkolne
5.Organizowanie odpoczynku czynnego, zabaw ruchowych i spacerów na świeżym powietrzu
6.Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji ( plastycznej, muzycznej, dramatycznej )
7.Stała i systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym i logopedą
8.Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne
9.Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego
10.Zapewnienie warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielania indywidualnej pomocy uczniom, mającym trudności w nauce
11.Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału i prezentowaniu się uczniów na forum szkoły

REGUŁY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.Wchodząc do świetlicy witamy się i zapisujemy u nauczyciela
2.Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier
3.Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam
4.Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody i wiedzy nauczyciela
5.Po zakończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek
6.Nie biegamy po świetlicy, nie krzyczymy. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania
7.Zwracamy szczególną uwagę na dzieci najmłodsze, służymy im zawsze radą i pomocą
8.Nie przeszkadzamy sobie nawzajem
9.Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze w naszej ŚWIETLICY czuli

10. Korzystanie z telefonów komórkowych w świetlicy szkolnej jest niedozwolone.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

1.ŚWIETLICA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.15.
2.Do ŚWIETLICY mogą uczęszczać uczniowie klas 0-III. Rodzice uczniów klas IV mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do ŚWIETLICY. W tym celu należy złożyć wniosek u Dyrektora Szkoły.
3.ŚWIETLICA przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. Dziecko może przebywać w ŚWIETLICY tylko w czasie godzin pracy rodziców.
4.Uczniowie przyjmowani są do ŚWIETLICY na podstawie decyzji Komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły, kierownik ŚWIETLICY oraz dwóch nauczycieli wychowawców.
5.Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników ŚWIETLICY. Wniosek o usunięcie dziecka ze ŚWIETLICY przedstawia wychowawca ŚWIETLICY na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka usuniętego ze ŚWIETLICY mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w ŚWIETLICY dopiero w następnym roku szkolnym.
6.Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy ŚWIETLICY na temat każdego dziecka uczęszczającego do ŚWIETLICY.
7.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na terenie całej szkoły.
8.Rodzice dziecka powyżej 7 roku życia samodzielnie opuszczającego ŚWIETLICĘ zobowiązani są pisemnie każdorazowo poinformować o tym fakcie wychowawce ŚWIETLICY lub wpisać informację w karcie. Należy podać dokładną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze ŚWIETLICY.
9.Dziecko do lat 7 może opuścić ŚWIETLICY pod opieką starszego, niepełnoletniego rodzeństwa tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów.
10.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice (opiekunowie). Osobom nieupoważnionym oraz rodzicom/ opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
11.W sytuacji kiedy dziecko do godziny 17.15 notorycznie nie będzie odbierane ze ŚWIETLICY, wychowawca zawiadamia Policję.
12.W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17.15 odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę ŚWIETLICY.
13.Każde dziecko zobowiązane jest zmieniać obuwie.
14.ŚWIETLICA nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
15.W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia ŚWIETLICY rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
16. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do ŚWIETLICY zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej SP 8 w Gdyni.
17. Rodzice/ opiekunowie prawni zapisujący dziecko do ŚWIETLICY oświadczają, że podane w karcie informacje są prawdziwe i zobowiązują się do uaktualniania ich zgodnie ze stanem faktycznym.

PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7.00- 8.30
POWITANIE I ZAPISY UCZNIÓW
GIMNASTYKA PRZY MUZYCE
ŚNIADANIE W/G POTRZEB
ZABAWY INTEGRACYJNE

8.30- 11.15
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM PRACY ŚWIETLICY
DOWOLNE GRY I ZABAWY (gry planszowe, logiczne, układanki, zabawy konstrukcyjne)
ZAJĘCIA TEMATYCZNE, PLASTYCZNE, MUZYCZNE,TEATRALNE, CZYTELNICZE, ŻYWEGO SŁOWA.
ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ
ORGANIZACJA KONKURSÓW, QUIZÓW, WYSTAW

11.15- 12.00
PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS 0-V SP
DYŻUR W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK I  ESTETYKĘ W STOŁÓWCE
PRACE PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE W ŚWIETLICY

12.00- 12.35
CISZA POOBIEDNIA
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I WYCISZAJĄCE PRZY MUZYCE KLASYCZNEJ
CZYTANIE I SŁUCHANIE BAJEK, OPOWIADAŃ, BAŚNI

12.35- 12.55
PRZERWA OBIADOWA DLA KLAS VI SP I GIMNAZJUM
DYŻUR W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

12.55- 17.15
ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH, PRACA Z PODRĘCZNIKIEM, CICHE CZYTANIE
ZABAWY NA BOISKU SZKOLNYM I PLACU ZABAW (na drabinkach, drążkach, zjeżdżalni, huśtawce, kocach, gra w piłkę nożną, kometkę, skoki na skakankach, przez sznur, gry zespołowe i wyścigi)
GRA W TENISA STOŁOWEGO
GRY I ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ I TUNELEM
GRY I ZABAWY ZE ŚPIEWEM, TAŃCE PRZY MUZYCE, KARAOKE
OGLĄDANIE BAJEK I FILMÓW ANIMOWANYCH, FABULARNYCH, POPULARNO-NAUKOWYCH
POGADANKI I ROZMOWY TEMATYCZNE
PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY, ZABAWEK, GIER, KLOCKÓW, BIBLIOTECZKI, OSTRZENIE KREDEK