Gdynia, 26.08.2021 r.

 

Nabór na stanowisko asystenta dziecka niepełnosprawnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni osobę na stanowisko asystenta ucznia niepełnosprawnego.

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Orłowska 27/33 81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska: asystent ucznia niepełnosprawnego – pełen etat

Wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI.

 

Czas pracy : 40 godzin tygodniowo .

 

I. Zakres podstawowych czynności:

· wsparcie dziecka w wykonywaniu codziennych czynności (np. związanych z samoobsługą, rozbieraniem i ubieraniem z odzieży wierzchniej, spożywaniem posiłków szczególnie podczas obiadu w stołówce szkolnej, przemieszczaniem się, komunikowaniem, a także w porozumieniu z rodzicami – w czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny, zgłaszaniem niedyspozycji ucznia do pielęgniarki szkolnej, dbaniem o bezpieczeństwo ucznia podczas wycieczek i imprez szkolnych) umożliwiających uczestnictwo w zajęciach, zapewniających możliwość uczenia się oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych,

· współpraca z nauczycielami i specjalistami, w tym wspólne planowanie wsparcia, na zaproszenie dyrektor szkoły udział w radach pedagogicznych, podejmowanie i realizacja ustaleń w zakresie przewidywania i wyciszania autoagresywnych zachowań dziecka oraz agresywnych zachowań skierowanych do rówieśników i osób dorosłych

· działania pielęgnujące i niektóre czynności medyczne,

· wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika administracji.

 

II. Uprawnienia do:

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły.

 

Wykształcenie i wymagania niezbędne:

· wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

· dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych silnie obciążających układ ruchowy

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

· posiadanie aktualnych badań SANEPID,

· znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

 

Kompetencje dodatkowe

· psychospołeczne: odporność na stres i trudne sytuacje, zdolność szybkiego reagowania, umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, spostrzegawczość, podzielność uwagi, umiejętność panowania nad emocjami, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą, umiejętność obserwowania i słuchania, empatia i wrażliwość na potrzeby innych, otwartość na uczenie się,

· organizacyjne: umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia, ustalenia rodzaju aktywności ucznia,

· komunikacyjne: umiejętność współpracy z osobami dorosłymi np. rodzicami, nauczycielami, specjalistami (np. psycholog, pedagog), uczniami (też grupą uczniów), umiejętność pracy zespołowej, dostosowywanie komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

 


Gdynia, 07.07.2021 r.

 

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

Nabór na stanowisko sprzątaczki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni
osobę na stanowisko sprzątaczki.

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska: Sprzątaczka– pełen etat

Wymagania niezbędne:
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

Wymagane dokumenty:
CV
List motywacyjny
Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły od godz. 8:00 do 15:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy wstępnej.

SP8 ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI


Gdynia, 24.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kucharki w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni do pracy została przyjęta Valentyna Trofimchuk, która spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska kucharki.


Gdynia, 02.02.2021 r.

Nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 8  w Gdyni.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego.

 1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 1. Wymagania podstawowe:

Obywatelstwo polskie.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe.

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 2 letnią praktykę, lub wykształcenie  średnie i 6 letnią praktykę.

Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.

Znajomość Prawa Oświatowego,  Ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela,  Prawa pracy i Kodeksu Pracy.

Znajomość Programu Kadry Wolters Kluwer i Vulcan

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office, Programy Wolters Kluwer, Vulcan, Internet).

Kreatywność.

Dyspozycyjność.

Odporność na stres.

Umiejętność pracy w zespole .

Umiejętne kierowanie zasobami ludzkimi.

 1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.

Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątku szkoły.

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.).

Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem  remontów oraz nadzór nad nimi.

Zapewnienie sprawności eksploatacyjno-technicznej budynków i urządzeń terenowych, boiska, placów  zabaw itp. oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.

Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i innych wynikających                                 z obowiązków kierownika administracyjnego.

Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur.

Obsługa SIO (System Informacji Oświatowej).

Opracowanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Wystawianie faktur.

Rozliczanie ogrzewania i zużycia ciepłej wody w budynkach ogrzewanych przez szkołę.

Sporządzanie wykazu premii, prowadzenie ewidencji czasu pracy .

Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem nowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.

Prowadzenie akt osobowych i wszystkich czynności  związanych z prawidłowym obsługiwaniem zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.

Sporządzanie umów o pracę z pracownikami szkoły, wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń i dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi szkoły.

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor szkoły.

 1. Wymagane dokumenty:

Życiorys/cv.

List motywacyjny.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje  i uprawnienia zawodowe.

Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż.

Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu Art. 5, ust. 3 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 1. Powyższe dokumenty należy składać w terminie do 19.02.2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, w godzinach od 8:30 do 15:30. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze-Kierownik Administracyjny”
 2. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gdyni (www.gdynia.pl). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 


Gdynia, 28.12.2020 r.

Nabór na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni.

 1. Określenie stanowiska pracownika:

1 etat ( 40 godzin tygodniowo) Kucharz w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, umowa o pracę od dnia 01.03.2021 rok na okres próbny  z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

– pełna świadomość do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze gastronomiczne i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,

– minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza.

 1. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy,

– mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

 1. Ogólny zarys zadań wykonywanych na stanowisku:

– koordynowanie pracy pracowników kuchni przy przygotowywaniu obiadu,

– przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami

technologii,

– odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

– dbanie o racjonalne zużycie produktów,

– uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych

– branie udziału w układaniu jadłospisów

– utrzymanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń,

Urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

– wykonywanie poleceń przez dyrektora i przełożonych.

 1. Wymagane dokumenty:

-CV

– list motywacyjny

– kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

– kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,

– oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły w Gdyni przy ul. Orłowskiej 27/33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 lub wysłać emailem na adres:

sekretaria@sp8.edu.gdynia.pl , termin składania ofert upłynie dnia 12 lutego 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 6248462 wew. 14

 

 

 

 


Gdynia, 12.08.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni od 1 września 2020 roku

administratora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.

Wymagane wykształcenie w kierunku systemów i sieci komputerowych, obywatelstwo polskie oraz zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.

Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

Tel: 58 6248462 lub emailem: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

(14 sierpnia szkoła będzie zamknięta w związku z dniem wolnym za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę).


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko – sprzątaczka

Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczka od 01.02.2020r. – pełen etat

Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać do dnia 24.01.2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33, lub przesłać drogą mailową .
Godziny składania dokumentów codziennie oprócz sobót i niedziel    8.00-15.00

Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 624-84-62.


Nabór na stanowisko dozorcy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 zatrudni dozorcę na 0,5 etatu od dnia 01.05.2019 roku. Praca na stałe. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły lub do administracji w godzinach od 8:30 do 15:00.


 

Nabór na stanowisko kucharki

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni na ulicy Orłowskiej 27/33 zatrudni kucharkę na cały etat od 01.04.2019r. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza/kucharki. Wymagane wykształcenie gastronomiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl.

Nabór na stanowisko nauczyciela świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni ul. Orło0wska 27/33 zatrudni nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin od zaraz. Wymagane wykształcenie pedagogiczne. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:30 do 15:30 lub na adres email: sekreataria@sp8.edu.gdynia.pl

 


Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33  zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu, od zaraz, zgłoszenia i informacje w dziale kadr szkoły od godz. 8:00 do 15:30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 6248462.